תיקון פקודת מס הכנסה – מיסוי על הפקדה לרכיב פיצויים:

החל מינואר 2017 נכנסו לתוקף מספר שינויים הנוגעים למרכיב פיצויי הפיטורים, החל מזקיפת הכנסה על כספי פיצויים בעת ההפקדה ועד מעמד הפיצויים בסיום עבודה.

 

להלן עיקרי השינויים:

 

1. זקיפת הכנסה על הפקדה לפיצויים העולה על התקרה – נקבעה תקרת שכר שככל שהפקדות מעסיק לרכיב הפיצויים עולות עליה, ייזקפו ההפקדות האמורות כהכנסה בידי העובד במועד ההפקדה.
התקרה נקבעה כמשכורת העובד ביום ההפקדה או 32,800 ש"ח לפי הנמוך מבינהם (נכון ל- 1/1/2018 ויעודכן בכל שנת מס לפי שיעור עליית השכר הממוצע במשק).
כעת כבר במעמד ההפקדה, כספי הפיצויים העולים על התקרה יהיו חייבים במס שולי ובדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. לתשומת הלב, מי שהפקיד רק לקרן פנסיה ותיקה סכום העולה על התקרה שנקבעה, לא יחויב במס במועד ההפקדה.

 

2. טיפול בפיצויים בסיום עבודה-

 • משיכת פיצויים העולים על תקרת ההפקדה- חייבים בתשלום מס בשיעור של15% על הרווח הנומינאלי

 

 • זקיפת הכנסה על הפקדה חד פעמית להשלמת  פיצויים העולה על תקרת ההשלמה- ניתן לבצע הפקדה בקופת גמל לקצבה לטובת השלמת חוב לפיצויים.
  נקבעה תקרת השלמת פיצויים אשר הפקדות מעבר לתקרה זו, יזקפו כהכנסה בידי העובד.
  תקרת ההשלמה הינה השלמה עד גובה השכר המבוטח או 32,800 שקלים (לפי הנמוך) כשהוא מוכפל בתקופת העבודה שבה הפקיד המעביד לקופת גמל לקצבה בגין אותו עובד, בניכוי הסכומים הצבורים בכל קופות הגמל על שם העובד אשר חייבים במס (שלא נזקפו כהכנסה).
  הפקדה מעבר לתקרת ההשלמה לפיצויים כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, תחויב במס כבר במועד ההפקדה.

 

 • בכל הפקדה של סכום חד פעמי להשלמת פיצויים ועל מנת למנוע תשלום מס כפול במועד משיכת הכספים, על המעסיק לצרף  לטופס 161 חישוב השלמת הפיצויים והסכום ששולם בגינו מס.
  המעסיק יצרף לטופס 161 נספח שכולל את הפרטים הבאים: חודש עבודה, משכורת, משכורת מבוטחת וחלק ההפקדה למרכיב הפיצויים שעליו בוצעה זקיפת הכנסה.
  סכום ההפקדות למרכיב הפיצויים שחויב במס יירשם בטופס 161 בחלק ח'.
  בצמוד לשם המשלם יצוין הסכום שחויב בשווי למס.