בינואר 2016  נכנסו לתוקפן הוראות חדשות1 אשר פורסמו על ידי משרד האוצר, לעניין מסלולי ההשקעה בקופות גמל, קרנות פנסיה, פוליסות משתתפות ברווחים. בהתאם להוראות החוזר חלה חובה על היצרנים השונים במוצרי הגמל ארוכי הטווח להקים מסלולי השקעה המותאמים לגיל הלקוח וכן על מנת לאפשר לעמית לקבל החלטה מושכלת בנוגע למסלול ההשקעה המתאים לצרכיו.

 

להלן סוגים של מסלולי השקעה בקופת גמל (שאינה קרן השתלמות), תלויי גיל, אותם חייב או רשאי גוף מוסדי לנהל, החל מיום 01/01/2016:

  • מדיניות השקעה מותאמת למבוטחים עד גיל 50
  • מדיניות השקעה מותאמת למבוטחים בין גיל 50 ל- 60
  • מדיניות השקעה מתואמת למבוטחים מעל גיל 60

ניתן במקום 3 המסלולים האמורים, לבנות מספר מסלולי השקעה ע"פ גיל, כאשר כל אחד מהם מיועד לקבוצה של עמיתים, שהפער בין הגילאים באותה הקבוצה הוא בין 5 שנים לבין 10 שנים.

 

מסלול השקעה מתמחה – בהתאם להוראות אלו "מסלול מתמחה" הינו מסלול שמתמחה באפיק השקעה (כדוגמת מניות או אג"ח), בתחום השקעה (כדוגמת חו"ל), במכשיר השקעה (כדוגמת מחקי מדד), משולב (בהגדרה המחייבת  מינימום 75% אג"ח), מתמחה באוכלוסיית יעד, או אחר (כדוגמת מסלול הלכה). (לדוגמא: אג"ח, מניות, מט"ח, שקלי לטווח קצר, מסלול הנתון גם כיום לבחירתו של העמית).

 

מסלול השקעה כללי – בביטוח  מנהלים, קופת גמל לקצבה וקרן פנסיה – המסלול כללי נסגר  למצטרפים חדשים החל מ- 1.1.2016,(ממשיך להתנהל בתיק הקיים, לרבות בעבור המשך ההפקדות בפוליסות שהחלו לפני ינואר 2016).

 

מסלול השקעה נוסף- מסלול השקעה המיועד למי שקופת הגמל משלמת לו קצבת זקנה, קצבת שאירים או קצבת נכות.

 

מסלולי השקעה בקרנות השתלמות, בקופות גמל להשקעה ובפוליסות שאינן קופות ביטוח פוליסות פרט הינן:
2 מסלולים כלליים, ובלבד שאחד ממסלולי ההשקעה יהיה מסלול פאסיבי-כללי כמשמעותו ברשימת מסלולי ההשקעה שצורף לחוזר ומדיניות ההשקעה התקנונית במסלולים תהיה כמפורט ברשימת מסלולי ההשקעה.
מסלולים מתמחים משולבים, מסלולים מתמחים באפיק השקעה, בתחום השקעה או במכשיר השקעה, מסלולים מתמחים באוכלוסיות יעד ובהתאם לתנאי המפורטים בחוזר.

 

 

 

 

1 חוזר גופים מוסדיים 2015-9-29 "מסלולי השקעה בקופות גמל",(פורסם ביום 16.9.2015), לרבות תיקונו במסגרת חוזר גופים מוסדיים 2016-9-13 "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון" (פורסם ביום 31.8.2016)