מעסיק יקר,

נעדכן כי הוראות הדין קובעות שעל המעסיק להפקיד תשלומים פנסיונים לעובדים חדשים זכאים לאחר השלמת 3 חודשי עבודה אצל המעסיק, או בתום שנת המס, לפי המועד המוקדם מביניהם.
במסגרת היערכות לסוף שנת המס 2019 ועל מנת שנוכל לעמוד בדרישות החוק, נבקשך להעביר אלינו את רשימת העובדים החדשים הזכאים שנקלטו אצלך בהקדם.

בנוסף אנו מבקשים לפרט בפנייך מספר נושאים שיסייעו לך להיערך טוב יותר לקראת תום השנה:

תשלומי פיגורים- יש לדאוג להעברת הכספים עד סוף השנה בגין תשלומים שוטפים שלא הועברו לתוכניות הפנסיונית במועד הנדרש

תשלומי השלמה (פיצויים)- תשלומים שנועדו לכסות את הפער שנוצר עקב עלייה בשכרו של העובד, בין הסכומים שנצברו בקופות האישיות על שמם העובד לבין ההתחייבות הכוללת לפיצויים בגינו.
על מנת ליהנות מהכרה בהוצאה יש לבצע התשלומים בהתאם לכללים הקבועים בפקודת מס הכנסה לביצוע השלמת פיצויים (התרת ההוצאה השנתית תהיה 20% מסך צבירת הפיצויים בקופה על שם העובד או 1/3 מיתרת ההתחייבות- הגבוה מבניהם) ולהעביר התשלומים לקופת הפיצויים על שם העובד עד סוף השנה