הדברים שטוב לדעת

 

 

טוב לדעת, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים סעיף 20 (א)


טוב לדעת קרן פנסיה


טוב לדעת קרנות השתלמות


טוב לדעת על ביטוח סיעודי


טוב לדעת על הגשת תביעה רפואית


טוב לדעת כיצד משפיעה העלייה בתוחלת החיים על הביטוח והפנסיה שלנו

 

סעיף 20 לחוק משנה את כל כללי המשחק בכל הנוגע למערך התנאים הפנסיונים בישראל.ראשית החוק קובע כי העובד ייהנה מחופש בחירה מוחלט בכל הנוגע להסדר הפנסיוני עבורו. העובד הוא זה שיקבע מיהו הספק הפנסיוני חברה המנהלת קופת גמל ו/או ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה.

בעוד שחבותו של המעסיק מצטמצמת לכדי הגדרת התקציב להסדר הפנסיוני והעברתו במועד שנקבע לידי הגוף המנהל שיבחר על ידי העובד.כמו-כן נקבע כי העובד יכול לשנות את בחירתו מעת לעת והמעסיק מחויב לאפשר לעובד להעביר את הקופות מגוף אחד למשנהו.ה"זכות" היחידה שנותרה למעסיק היא היכולת לחייב את העובד להפקיד את כספי הפיצויים והתגמולים באותה קופה.

החוק החדש למעשה משחרר את המעסיק מחובתו המשפטית והמוסרית בכל הנוגע להסדר הפנסיוני לעובד. למרות האמור לעיל רבים מהמעסיקים ימשיכו במדיניות הדאגה לרווחתו של העובד בכל האמור להסדר הפנסיוני שלו. אלא שדאגתם זו משמשת למעשה כהמלצה בלבד ולא כהנחיה המחייבת את העובד

.טוב לדעת כי בחירה זו תחייב את העובד והמעסיק להיעזר בגוף מקצועי, אשר יאפשר לעובד לקבל את המידע הנדרש לבחירת ההסדר הנכון עבורו.

 

חזור למעלה

 

קרן פנסיה - קרן פנסיה נתפסת כמוצר גנרי אחיד המטפל ב 3 סוגי אירועים דרך קבע:

חיסכון פנסיה לפרישה

חיסכון פנסיה לאובדן כושר עבודה (נכות)

פנסיה לשארים (מוות מוקדם)

טוב לדעת כי הצטרפות לקרן פנסיה בגיל העולה על 35 עלולה לגרום לביטוח חסר בכיסוי אובדן כושר עבודה. לדוגמא, עמית המצטרף בגיל 40 לקרן הפנסיה יבוטח לרוב בשיעור הפחות מ 75% משכרו ברוטו (בחלקן של הקרנות בעיה זו מתחילה אפילו מגיל 33).

טוב לדעת כי ניתן באמצעות מנהל ההסדר הפנסיוני לייצר פתרון לשדרוג תנאי הקופה באמצעות רכישת כיסוי מטריה באופן עצמאי או באמצעות המעסיק.

טוב לדעת, כי בכל קרן הושקו בשנה האחרונה עשרות מסלולים אופציונאליים שונים המאפשרים התאמת המוצר לצרכי הלקוח. לדוגמא: קרן מסוימת מציעה להורים חד הוריים מסלול מיוחד המאפשר פיצוי גבוה במיוחד ומעל לרגיל לשארים במקרה של מוות מוקדם של ההורה.

חזור למעלה

 

טוב לדעת, קרן השתלמות - הינה חיסכון המאפשר לעובד אחת ל 6 שנים לפדות סכום חד פעמי הפטור ממס. קרן ההשתלמות פטורה ממס רווחי הון ולפיכך, טרם פדיון הקופה יש לבחון האם בידיי העמית קיימים חסכונות נוספים אשר אינם פטורים ממס רווחי הון כך שבמקום לפדות את קרן ההשתלמות, יפדה העמית חסכונות אלו.

חוסכים בקרן השתלמות נהגו לפדות בתום 6 שנים את כספי קרן ההשתלמות, מס רווחי הון הוא חדש יחסית (שנתיים אחרונות) ויש לזכור שהפטור ממס רווחי הון חל גם על קופה נזילה כך גם בתום 6 שנים ממשיך העמית ליהנות מפטור על מס רווחי הון.טוב לדעת, מודעות העמית לתשואה הניתנת לו בקרן ההשתלמות על ידי מנהל הקרן התעצמה בשנתיים האחרונות. התוצאות הטובות המושגות על ידי מנהלי הקרן הן תוצאה של השקעה באיגרות חוב בעלות סיכון גבוה (אג"ח BBB). בכדי להימנע מסיכון בקרן זו מומלץ לערוך מחקר קטן באשר למבנה ומהות ההשקעות של מנהל הקרן. לטובת המעוניינים במידע זה העלה משרד האוצר אתר המטפל בנושא אשר כתובתו: www.mof.gov.il באתר ניתן למצוא מידע מקיף הנוגע לסוג ומבנה ההשקעות האמור.

 

חזור למעלה

 

טוב לדעת על ביטוח סיעודי מצב סיעודי יכול להיגרם כתוצאה ממחלה, תאונה, פיגוע טרור, זקנה וכו. מטרת הפוליסה, לתת מענה כספי להוצאה הגבוהה הכרוכה באשפוז במוסד סיעודי ראוי.עלות מוסד סיעודי ראוי בישראל הינה כ 10,000 ₪ בחודש. ביטוח לאומי מקנה לאדם סיעודי עד 16 שעות שבועיות של סיוע בבית. ללא עזרה כספית!הגדרות אדם סיעודי מוסדרות ומוגדרות ע"י המפקח על הביטוח. מרבית הפוליסות המשווקות כיום דומות בהגדרותיהן, ומקנות למבוטח הסיעודי פיצוי חודשי פטור ממס. ניתן לרכוש פוליסה בתעריף המשתנה עם הגיל, אך מומלץ לרכוש פוליסה בתעריף קבוע אשר אינו משתנה עם הגיל, ובכך למנוע מצב בו בגיל מאוחר, תבוטל הפוליסה עקב אי יכולתו של המבוטח לעמוד בתשלומי פרמיות ביטוח גבוהות חשוב לדעת כי מצב סיעודי יכול להיגרם גם בגילאים צעירים.

 

חזור למעלה

 

הגשת תביעה רפואית בעת הגשת תביעה לאישור ניתוח, יש להקפיד על מילוי תקין של טפסי התביעה של החברה בה הנכם מבוטחים. יש לצרף בנוסף מסמך מרופא מטפל ( הרופא הקבוע המטפל ביום יום) אשר מציין ממתי הינכם סובלים מהבעיה בגינה התגלה ה צורך בניתוח.חשוב לזכור, לאחר אישור התביעה, כי מנתח אשר בהסכם עם חברת הביטוח ימומן במלואו, מנתח אשר אינו בהסדר יקבל החזר ע"פ תקרת ההחזר של חברת הביטוח לאותו סוג ניתוח. במצב שכזה ייתכן ויאלץ המבוטח להשלים את הפער הכספי שנוצר. לאחר אישור הניתוח, יקבל הרופא המנתח ובי"ח המבוקש התחייבויות מאת חברת הביטוח. ההתחייבות הינה סוג של צ'ק אותו מנפיקה חברת הביטוח המאשר את נכונותה לביצוע התשלום.

 

חזור למעלה

 

כיצד משפיעה העלייה בתוחלת החיים על הביטוח והפנסיה שלנו

גורמים המשפיעים על הפנסיה שלנו

העלייה בתולת החיים בעשורים האחרונים הביאה למספר שינויים מהותיים בנושא הביטוחים השונים.חברות הביטוח והפנסיה עדכנו את "לוחות התמותה" עליהן התבססו החישובים האקטוארים (סטטיסטים) השונים. כיום, על חברות הביטוח לוודא, כי בידיהן רזרבות כספיות נרחבות על מנת להבטיח את התחייבויותיהן לתשלומי הפנסיונרים בתוכניות הפרישה ( פנסיה וקצבה). בעבר הלא רחוק, תוחלת החיים של גבר בישראל הייתה גיל 72, כיום - 78 שנים, תוחלת החיים לאישה בישראל כיום הינו גיל 80 ואף יותר, בעוד שבעבר היה גיל 75. הנתונים הללו משפיעים ישירות על "עלות הפנסיה" של המבוטחים בתוכניות השונות.

לדוגמא:

אם בעבר הבטיחה חברת הביטוח להעניק תשלום חודשי של 1000 ₪ בחודש לכל החיים עבור כל 145,000₪ אשר נצברו בתוכנית הקצבה ( בגיל 65), הרי שכיום, חברות הביטוח יעניקו על אותו הסכום צבור כ 30% - 40% פחות ( כ 650 ₪) !! מדובר בפגיעה משמעותית בגובה הפנסיה הנצברת.

גורמים המשפיעים על הביטוח שלנו

טוב לדעת כי כל התארכות תוחלת החיים גורמת לגידול במספר האנשים המגיעים למצב סיעודי. מצב סיעודי נובע במרבית המקרים כתוצאה מזקנה ומחלות זקנה נלוות כגון אלצהיימר, תשישות נפש, דמנציה וכו'. הקשר בין התארכות חיינו להתגברות מקרי הסיעוד הינו קשר ישיר ומובהק. חברות הביטוח העלו בעבר, ויעלו גם בעתיד את עלויות רכישת הביטוח הסיעודי. חשוב לרכוש ביטוחים אלו מוקדם ככל הניתן, ( תעריף בפרמיה קבועה) ע"מ להבטיח את התעריפים הקיימים כיום, אשר הינם, ללא ספק, נמוכים , מאלו אשר יהיו בעתיד. רכישת ביטוח סיעודי תאפשר למבוטח קבלת תשלום חודשי מובטח בעת הצורך, בעזרתו ניתן לממן את עלויות האשפוז הסיעודי . תשלום זה יאפשר המשך טיפול במוסד ראוי, ללא צורך בהפיכת נטל על המשפחה.

חזור למעלה