מילון מונחים

 

 

א ב ג ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת  

 

א

 

אג"ח

המכשיר הפיננסי העיקרי המשמש בבניית ההשקעה הסולידית . שטר חוב, הדומה למתן הלוואה לגוף המנפיק את השטר. האג"ח נסחרת בבורסה ניתן לקנות ולמכור אותה בלא קשר למועד פירעון "ההלוואה". האג"ח מבטיחה תשואה מוגדרת מראש (ע"ע תשואה לפדיון) ויכולת להרוויח מן המסחר בה בטווח הקצר יותר במקרה שמחירה עולה בשוק לאחר שרכשת אותה. אינפיניטי מקפידה מאד בבחירת אגרות החוב הנרכשות לתיק הסולידי, ראיה שמרנית וזהירה בצד קריאת המפה הפיננסית העולמית מכתיבה בחירה באג"ח נושאות תשואה עודפת בצד בטחון בהגנה על הכסף.

 

 

אגרות חוב מיועדות

אגרות חוב מיוחדות שמונפקות על-ידי המדינה עבור קרנות הפנסיה. עד 1991 גם עבור פוליסות ביטוח המנהלים. קרנות הפנסיה, ופוליסות הביטוח שהונפקו עד 1991, משקיעות חלק מהכספים המועברים אליהם על-ידי המבוטחים באגרות חוב אלה. האגרותנושאות ריבית המובטחת על-ידי המדינה ומהוות השקעה המספקת תשואה בטוחה.

 

 

אובדן כושר עבודה

 

כיסוי ביטוחי המבטיח תשלום חודשי במקרה של מחלה ו/ או תאונה בה מאבד המבוטח את יכולתו לעבוד. סכום הביטוח המקסימאלי הוא 75% מהשכר. הפיצוי החודשי ישולם בתום תקופת המתנה. הכיסוי ידוע גם בכינוי 'שלוה' , 'שלב' , 'קרן אור' , 'יש פרנסה' ועוד.

 

 

אי.די.אל 

(A.D.L)

Activities of Daily Living(מבחן מצב סיעודי). אי יכולתו של אדם לתפקד בכוחות עצמו, עקב מצבו הרפואי, תבחן על-ידי 6 הפעולות להלן: 1- לקום ולשכב 2- להתלבש ולהתפשט 3- להתרחץ ולהתגלח4- לאכול ולשתות 5- שליטה על סוגרים 6- הליכה.

 

 

איזון אקטוארי

לקרן פנסיה ישנן התחייבויות צבורות שהן הפנסיות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים בהתאם לדמי הגמולים ששולמו לקרן הפנסיה. כך נוצרים, למעשה, שני מרכיבים עיקריים במאזן הקרן - נכסים כנגד התחייבויות, כאשר הנכסים משמשים לכיסוי ההתחייבויות. במידה והנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. במידה וההתחייבויות עולות על שווי הנכסים אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי. איזון אקטוארי בא להשוות את שווי הנכסים לגודל ההתחייבויות על ידי הקטנתן או הגדלתן של ההתחייבויות. גירעונות או עודפים אקטואריים יכולים לנבוע מתנודתיות בשיעורי התשואות שהשיגה הקרן על השקעותיה, או לחילופין כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות האקטואריות המוקדמות לבין הנתונים בפעל (לדוגמא, מספר נכים בפעל גדול ממספר הנכסים אשר נצפה לפי ההנחות האקטואריות).

חזור למעלה

 

 

ב

 

 

בדיקה רפואית

בדיקה רפואית של מועמד לביטוח ו/או מבוטח המבקש להגדיל את סכומי הביטוח שלו. הבדיקה הינה בהתאם לדרישות החיתוםשל המבטח. בהתאם לסכומי הביטוח נקבעת היקפה של הבדיקה. הבדיקה הינה על חשבונה של חברת הביטוח.

 

 

ביטוח

התחיבות מראש של מבטח לפצות מבוטח בהתאם לסוג הכיסוי וסכום הביטוח הנרכש.

 

 

ביטוח אנשי מפתח

ביטוח חיים הנרכש עבור איש מפתח בחברה אשר מותו יגרום נזק כלכלי ממשי לחברה. המוטב בפוליסה היא החברה .

 

 

ביטוח בריאות

פוליסת ביטוח רפואי באה להגן על המבוטח בפני הוצאות כספיות גבוהות הנובעות ממצב בריאות לקוי. פוליסות הביטוח הרחבות מכסות ניתוחים בארץ ובחו"ל, השתלות איברים וכן תרופות אשר אינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי.הפוליסה מקנה למבוטח שליטה רחבה בתהליך הרפואי (בחירת מנתח, מרכז רפואי, מועד, אביזרים מושתלים ועוד).

 

 

ביטוח חיים

 

ביטוח המבטיח למוטבים סכום כסף חד פעמי במקרה מותו המוקדם של המבוטח.

 

 

ביטוח מוות מתאונה

 

ביטוח המבטיח למוטבים סכום כסף חד פעמי במקרה של מותו המוקדם של המבוטח עקב תאונה. תאונה מוגדרת כאירוע פתאומי בלתי צפוי בו מעורב צד שלישי.

 

 

ביטוח מחלות קשות

 

תוכנית זו מעניקה למבוטח תשלום חד פעמי אותו קבע המבוטח מראש, במקרה שלקה במחלה קשה כגון סרטן, לב, שבץ מוחי, כליות, כבד, ריאות וכו'. מטרת הכיסוי הינה, לדאוג לכסף נזיל עבור שיפור איכות חייו של המבוטח ולכל מטרה אחרת כגון התאמת רכבו, דירתו, טיפול ניסיוני אשר אינו מכוסה בפוליסה הרגילה.

 

ביטוח מנהלים

 

הסדר ביטוח, המשלב תוכניות ביטוח שונות, המיועדות להגן על סיכוני החיים של עובד בחברה. ניתן לעשותו לכל עובד שכיר. מאושר כקופת ביטוח ומציע למעביד ולעובד הקלות מסשונות. מתבסס על יחסי עובד ומעביד ועל הפרשות שני הצדדים, מכספי פיצויים ותגמולים, באופן מלא או חלקי, לכיסוי הפרמיה המוקצית לסיכונים שונים: מוות ו/או אובדן כושר עבודה, כשהמרכיב העיקרי בו הוא חסכון.

 

 

ביטוח נכות מקצועית

הרחבה לביטוח חיים המקנה זכות פיצוי למבוטח במקרה של מחלה ו/או תאונה בה נשלל מהמבוטח באופן תמידי היכולת לעבוד במקצועו או בעיסוקו.

 

 

ביטוח נכות מתאונה

 

ביטוח המבטיח למוטב סכום פיצוי חד פעמי במקרה אשר בעקבותיו הוגדר כנכה לצמיתותעקב תאונה. תאונה מוגדרת כאירוע פתאומי בלתי צפוי בו מעורב צד שלישי.

 

 

ביטוח סיעוד

 

אדם יוגדר 'סיעודי' כאשר אינו מסוגל לבצע באופן עצמאי לפחות 3 מתוך 6 הפעולות הבסיסיות היומיומיות (ADL).הביטוח הסיעודי מבטיח פיצוי חודשי (פטור ממס) לתקופה מוגדרת מראש, במטרה לממן את ההוצאות הכספיות הגבוהות הכרוכות בטיפול בחולה, בביתו או במוסד סיעודי.

 

 

ביטוח קבוצתי (מפעלי)

 

תוכנית ביטוח הנרכשת בדרך כלל על-ידי חברות / מפעלים עבור קבוצת עובדיםוכוללת מרכיבי אובדן כושר עבודה וביטוח חיים (ללא חיסכון).

 

 

ביטוח שותפים

 

מבטח את חיי השותפים בשותפות ו/או בחברה, כאשר באירוע פטירה של אחד השותפים יעבור סכום הביטוח ליורשי השותף בעוד שאר השותפים מקבלים ללא תמורה את חלקו בשותפות. כדי שהליך זה יהיה שלם יש לצרף הסכם שותפים לפוליסת הביטוח.

 

ביטוח תאונות אישיות

כיסוי המאפשר קניית סכום פיצוי לתקופות קצרות במקרה של אובדן כושר עבודה ופיצוי חד פעמי במקרה של מוות ו/או נכות מתאונה. כיסוי זה שייך למשפחת ביטוחי האלמנטר ומחייבת הוכחת בריאות של המבוטח אחת לשנה כתנאי לחידוש הפוליסה.

 

 

בעל פוליסה

האדם, חבר בני האדם או התאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה ביטוח ואשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח וההצעה כבעל הפוליסה.

 

 

ביטוח הדדי

קרן פנסיה הינה מסגרת קולקטיבית שבה זכויות העמית נקבעות בהתאם למצב של כלל מבוטחים בקרן.

 

חזור למעלה

ג

 

 

גורם פוליסה        

 

דמי ניהול קבועים המשולמים לחברת הביטוח בגין ההוצאות הקבועות לטיפול בפוליסה, בדומה לדמי ניהול לבעל חשבון בנק.

גיל כניסה

 

גיל המבוטח בעת כניסתו לביטוח, חברת הביטוח קובעת את גילו לפי התאריך הקרוב ליום הולדתו.

 

גיל פרישה

 

בתוכניות ביטוח צוברות, גיל הפרישה יחול החל מגיל 60 ואילך. כך ניתן לפרוש ולקבל את סכומי החיסכון בקופה טרם גיל הפרישה המוגדר בחוק (64 לאישה ו 67 לגבר) או מאוחר יותר.

 

גמלא א,ב,ג,ד

 

תוכניות ביטוח אשר מאפשרות קבלת קצבה קבועה החל מגיל פרישה. ברירת המחדל בתוכניות הינה קבלת מינימום של 120 גמלאות אולם ניתן לבחור במסלול אחר. ההחלטה באשר לסוג המסלול חיבת להיות טרם הזכאות לקצבה.

 

גירעון אקטוארי

גירעון אקטוארי נוצר כאשר התחייבויות של קרן או של החברה שמספקת ביטוחי חיים גדולים מהכנסותיה ונכסיה.

 

חזור למעלה

  ד 

 

 

 

דמי ניהול מפרמיה

קיימים שלושה מודלים:

1. מודל קבוע - עד 11% דמי ניהול מפרמיה ועד 1% מהחיסכון.

2.  מודל יורד- שיעור דמי ניהול יורד מהפרמיה שיעור דמי ניהול מפרמיה מתחיל ב 13% ויורד כך שאחרי 12 שנה יהיה שיעור דמי הניהול הממוצעים מהפרמיה 11% ו 1% בעד הניהול והחיסכון.

3. מודל גמיש- שיעור דמי הניהול מהחיסכון הוא עד 2% תוך הפחתת דמי הניהול מהפרמיה השוטפת עד ל -0% על פי יחס ההמרה כדלקמן:0.1% דמי ניהול מהצבירה = 1% דמי ניהול מהפרמיה השוטפת + תוספת קבועה של 1% דמי ניהול מהפרמיה השוטפת.(ראה "פוליסות החל מ- 2004").

 

דמי ניהול מהחיסכון המצטבר

בתכניות החדשות גובה חברת הביטוח דמי ניהול קבועים מהחיסכון, שאינם תלויים בתוצאות ההשקעה בשיעור של 1% לשנה או בשיעור גבוה יותר שאישר המפקח על הביטוח, אך לא יותר מ 2% לשנה וזאת בכפוף להורדת דמי הניהול מהפרמיה (ראה "פוליסות החל מ- 2004").

 

 חזור למעלה

 

 

 

   ה

 

 

 

החרגה

 

החרגה קובעת כי באירועים מסוימים לא ישולם סכום הביטוח למבוטח עקב מצב רפואי שקדם לתאריך הקבלה לביטוח.

 

הכנסה מזכה

 

ההכנסה שבעדה מעניק המחוקק בישראל הטבות מס של ניכוי וזיכוי למי שחוסך סכומים בקופות גמל לתגמולים או לקצבה. הכנסה זו מוגבלת בתקרה: לגבי שכיר - עד 7,300 ₪ לחודש (עד 87,600 ₪ לשנה) ולגבי עצמאי - עד 10,200 ₪ לחודש (עד 122,400 ₪ לשנה).

 

הסכם / הסדר קיבוצי

 

 

הסכם הנחתם בין ארגון העובדים המייצג את המועסקים במקום העבודה (בדרך כלל ההסתדרות) ובין מעסיק / קבוצת מעסיקים. לדוגמא הסכם הפנסיה המקיפה בתעשייה המוחל על עובדי המועסקים אצל מעסיקים החברים בהתאחדות התעשיינים.

 

חזור למעלה

 

 

 ז

 

 

 

זיכוי - סעיף 45 א'

 

הטבת מס שמוענקת למי שחוסך סכומים בקופות גמל לתגמולים או לקצבה. הטבת המס הנה הפחתה של סכום המס החל על ההכנסה.

 

 חזור למעלה

 

 

 ח

 

 

 

חוק חוזה
ביטוח           

 

חוק חוזה ביטוח התשמ"א (1981) מגדיר את חבותה של חברת הביטוח כלפי בעל הפוליסה והמבוטח.

 

חוק פיצויי
פיטורין

 

 

חוק המגדיר את חבותו של המעסיק במקרה של סיום עבודה.

 חזור למעלה

 

 

 ט

 

 

 

טופס 17             

מונח בביטוחי בריאות וסיעוד - הטופס שמומצא על-ידי קופת חולים המאשר את התשלום בעבור הטיפול למוסד הרפואי. ללא המצאת הטופס יידרש החולה לשלם את עלות הטיפול מכיסוי הפרטי.

 

 חזור למעלה

 

 

 מ

 

 

 

 

מבוטח

האדם אשר שמו נקוב בפוליסה כמבוטח, בתנאי שבעת כריתת הביטוח הוא תושב ישראל המתגורר בישראל

מדד יסודי       

 

מדד המחירים לצרכן הידוע למבטח בתאריך ה 1 לחודש של תאריך תחילת הביטוח.

 

מוטבים

 

מי שאמור לקבל את סכום הביטוח כשמתרחש מקרה הביטוח. לדוגמא:מי שיקבל את סכום הביטוח אם מת המבוטח בביטוח חיים.

 

מעורב

תוכנית המשלבת חיסכון לסוף תקופה וביטוח למקרה מוות טרם תום תקופת הביטוח. סכום הביטוח וסכום החיסכון לתום תקופה הינם סכומים זהים.

 

חזור למעלה

 

 

נ

 

 

 

ניכוי - סעיף 47

 

הטבת מס שמוענקת לעצמאי שחוסך סכומים בקופות גמל לתגמולים או לקצבה וגם לשכיר שחוסך סכומים אלה לבדו, ללא הפקדה מקבילה של מעבידו. הטבת המס הנה הוצאה שמותרת בניכוי כנגד ההכנסה ובשל כך מפחיתה את חבות המס.

נספח הון         

 

נספח שאושר לחברות הביטוח בפוליסות מסוג קצבה שנפתחו בין השנים 1991ועד אוגוסט 2000. הנספח "צובע" את ההפקדות בקופה כך שבתום תקופה יתקבלו כסכום הוני

נספח קצבה

 

נספח שאושר לחברות הביטוח בפוליסות מסוג הון שנפתחו החל משנת 2000. הנספח "צובע" את ההפקדות בקופה כך שבתום תקופה יתקבלו כקצבה חודשית.

 

חזור למעלה

 

 

ס

 

 

 

סכום ביטוח

 

הסכום הביטוח הנקוב בגוף הפוליסה. סכום זה הינו הסכום המקסימאלי אותו יקבל התובע במקרה של אירוע ביטוח.

 

סכום ביטוח לתום תקופה

 

הסכום שיתקבל על ידי המבוטח בתום תקופת הביטוח בהנחה שיתמיד בתשלומיו עד תום תקופת הביטוח.

 

סל הבריאות

 

סל הבריאות הינו הגדרת השירותים לו זכאי המבוטח על פי חוק הבריאות הממשלה מעדכנת את סל הבריאות אחת לשנה.

 

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

סעיף הקובע כי תשלומים לקרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים יבוא במקום תשלום פיצויים לעובד במקרה של סיום העסקתו על ידי המעסיק. המעסיק למעשה מתחיב מראש להעביר לעובד את כספי הפיצויים המופקדים בקופה, אולם אינו נדרש לשלם לעובד את שכרו האחרון כפול תקופת העסקתו בחברה.

חזור למעלה

 

 

ע

 

 

 

עדיף/ עדי/ יותר/ מיטב

תוכנית המורכבת מחסכון וריסק. תוכנית זו מאפשרת ללקוח לבנות את החלוקה בין החיסכון והריסק בקופה ולהתאימם לצרכיו מעת לעת. השימוש בקופות אלו רווח בביטוחי מנהלים החל מאמצע שנות השמונים.

 

ערך מסולק

סכום הביטוח המוקטן למקרה פטירה לאחר שהמבוטח הפסיק את תשלומי הפרמיות לפוליסה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה.

 

ערך פדיון

הערך הכספי העומד לזכותו של המבוטח בקופה. סכום. זה אינו מביא בחשבון את החבות המיסויית במקרה של פדיון.

 

חזור למעלה

 

 

פ

 

 

 

פוליסה

 

החוזה בו מתוארים תנאי תוכנית הביטוח בין המבוטח לחברת הביטוחנקרא פוליסה. הפוליסה קובעת את זכויות וחובות הצדדים זה כלפי זה במסגרת תוכניתהביטוח.

פיצוי

תשלום אשר ישולם בקרות מקרה הביטוח. סכום התשלום לא יעלה על סכום הביטוח הנקוב בפוליסה.

 

 

פנסיה מקיפה

תוכנית המאגדת שלושה סוגי כיסוים ביטוחיים ואשר התקבול בגין אירוע ביטוחי ישולם כתשלום חודשי. הכיסויים הםפנסיית נכות, פנסיית זקנה ופנסיית שארים.

 

פנסיית זקנה

ביטוח למקרה של חיים ארוכים מידי אשר באה להבטיח תשלום חודשי מגיל פרישה ועד תום חיו של המבוטח.

 

פנסיית יסוד

 

תוכנית פנסיה המבטחת אך ורק לאירוע של פנסיית זקנה.

 

פנסיית נכות

ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה אותו יקבל המבוטח באמצעות קרן פנסיה. סכום הביטוח נקבע בהתאם לגילו וסוג מסלול הפנסיה שבחר המבוטח.

 

פנסיית שארים

ביטוח למקרה מותו המוקדם של המבוטח בקרן פנסיה. סכום הביטוח ישולם כפנסיה חודשית לשארי המבוטח.

 

פרמיה

 

מונח בכל ענפי הביטוח, מחיר הביטוח המשולם על ידי המבוטחים לחברת הביטוח תמורת התחייבות חברת הביטוח לפי הפוליסה. הפרמיה אמורה לשקף את עלות הסיכון.

 

פרנצ'יזה / סף פיצוי

הרחבה לכיסוי אובדן כושר עבודה. הכיסוי קובע כי במקרה שמבוטח יעדר מעבודתו בתקופה העולה על תקופת ההמתנה, המבוטח יהיה זכאי לפיצוי נוסף.

 

חזור למעלה

 

 

צ

 

 

 

צו הרחבה        

 

מכשיר המאפשר לשר העבודה והרווחה להחיל על כלל ציבור המועסקים תנאים שנקבעו בהסכם קיבוצי. צו ההרחבה הרחב ביותר הוא צו תוספת יוקר החל על כל מועסק במדינה.

 

חזור למעלה

 

 

ק

 

 

 

קופה אישית לפיצויים

קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד והמתנהלים בחשבון אישי.

 

קופה הונית

 

תוכנית המאפשרת למבוטח לחסוך לתום תקופה חסכון אשר יתקבל בסכום חד פעמי. התקבול יהיה פטור ממס בעת המשיכה בתום התקופה.

 

 

קופה לקצבה

 

ביטוח לחיים ארוכים, תוכנית המאפשרת למבוטח לחסוך לגיל פרישה במטרה להבטחת תשלום חודשי קבוע לכל ימי חייו.

 

קופה מרכזית לפיצויים

 

קופת גמל בה העמית הוא המעביד, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין.

 

קופת גמל   

קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, תוכניות ביטוח (המאושרות כקופות גמל) או קופת גמל בנקאית. קופות אלו מאושרות על-ידי משרד האוצר כקופות גמל לפיצויים ו/או לתגמולים, בקופות אלו ייהנה העובד מהכרה בהפקדותיו לצורכי מס הן בעת הפקדת הכספים והן בפדיונם. הייחודיות בקופת הגמל הנה בעובדה כי צבירות הכספים מבוצעות באופן שמי ולא קולקטיבי (קופות מרכזיות) וכן התחיבות חוזית לאופן בו ישולם הגמל הן מבחינת מועד והן באופן התשלום קצבה או הון.

קצבה מוכרת

 

קצבה שמקורה בסכומים שחויבו במס במועד ההפקדה בקרן פנסיה חדשה או בפוליסת ביטוח לקצבה.

 

 

קרן השתלמות

 

קופת גמל שנועדה לתשלום דמי השתלמות לעובדים. קרן השתלמות על פי הגדרה (פקודת מס הכנסה סעיף 3 [ה']). קופת גמל זו נועדה לאפשר למעביד לחסוך סכומים המיועדים למימון השתלמויות מקצועיות לעובדיו. שיעור תשלומי מעביד - עד 7.5 ממשכורתו הקובעת (לעובדי הוראה - עד 8.4% ממשכורתו הקובעת). שיעור תשלומי עובד - שליש לפחות מסכום ששילם המעביד, ולא יותר מ - 2.5% ממשכורתו.

 

 

קרן זכויות

קרן פנסיה בה קונה המבוטח זכויות פנסיה - ביטוח זקנה, שאירים, נכות. זכויות הפנסיה מוגדרות באחוזים מהמשכורת המבוטחת. הזכויות מוגדרות עבור כלתקופת הצבירה ע"פ סולם מדורג - זכויות הפנסיה גדלות לאורך תקופת הצבירה. זכויותהפנסיה בקרן אינן משתנות, אלא לצורך איזון אקטוארי, או ע"פ הנחיות אגף שוק ההוןביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

קרן פנסיה

 

התאגדות, המאפשרת על פי תקנון קבוע ומוגדר מראש לעובדים החברים בה, לשלם לעובד פנסיה בהגיעו לגיל פרישה ו/או פנסיית נכות בעת אירוע בריאותי מזכה וכן פנסיה לשארים בעת פטירה - בהתאם לתקנון הקרן ולתוכנית אליה הצטרף העמית.

 

קרן פנסיה גירעונית שבהסדר

 

קרן פנסיה גירעונית שנכללה בתוכנית ההבראה של משרד האוצר החל מ 10/2003 בין קרנות אלה: מבטחים ותיקה, מקפת ותיקה, קג"מ ואחרות.

קרן פנסיה ותיקה

 

קרן פנסיה אשר תחילת החברות בה החל לפני מרץ 1995. הקרן מאופיינת בהבטחת תשואה גבוהה (כ- 5.5% מעבר למדד). ישנן קרנות ותיקות ללא איזון אקטוארי אשר מאופיינות בכך כי, התמורה לה יהא זכאי העמית בגין הפקדותיו אינה בהכרח תואמת את הסיכונים וההפקדות שהקרן נשאה בגין אותו עמית. ישנן שני סוגי קרנות פנסיה ותיקות: "פנסיית יסוד","פנסיה מקיפה".

 

קרן פנסיה חדשה

 

קרן פנסיה אשר תחילת החברות בה החל מאפריל 1995 ואילך. הקרן נהנית מסבסוד ממשלתי בגין השקעות הקרן באגרות חוב מיועדות. הקרן הנה קרן פנסיה מקיפה בלבד. הקרנות הנן מאוזנות אקטוארית ולקרן הזכות לבצע התאמות בלוחות האקטוארים בהתאם לשינוי בתוחלת החיים.

 

קרן תשואה

 

קרן בה קצבת הפנסיה החודשית לה זכאי עמית הקרן מחושבת לפיסכום הכסף שנצבר בחשבונו, כולל התשואה שהשיגה הקרן.

 

חזור למעלה

 

 

ר

 

 

 

ריסק              

 

ביטוח המאפשר קבלת פיצוי במקרה של אירוע ביטוח הפרמיה לביטוח זה אינה נצברת לזכותו של המבוטח והינה למעשה פרמיית סיכון הנשארת לעולם בידי המבטח.

 

 

ריסק זמני

באירוע של סיום עבודה חברת הביטוח מחויבת למשך 13 חודש לשמור את תנאי הביטוח לרבות סכומי הביטוח המלאים תמורת תשלום הסיכון בלבד.

 

חזור למעלה

 

 

ש

 

 

 

שב"ן      

 

שרותי בריאות נוספים הנרכשים כביטוחים משלמים הנמכרים על ידי קופות החולים.

 

שחרור / ויתור 

 

מצב בו שומר המבוטח / עמית על זכויותיו לפרישה, למוות ואובדןכושר עבודה בלא שימשיך לשלם פרמיות.

 

 

שיפוי

 

מונח בביטוחי רכוש ואחריות חוקית - השבת המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא אלמלא קרה מקרה הביטוח.

שכר ממוצע במשק

 

השכר הממוצע על-פי חוק ביטוח לאומי. השכר בממוצע נקבע לפי שיטה המפורטת בחוק הביטוח הלאומי. הגמלאות המשולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי לרוב נגזרות מהשכר הממוצע במשק (7,383 ₪ נכון ל- ספטמבר 2006).

 

חזור למעלה

 

 

ת

 

 

 

תקופת אכשרה     

 

פרק זמן העובר מרגע שהצטרפת לקרן פנסיה, או תוכנית ביטוח, ועד שהביטוח נכנס לתוקף. תקופת אכשרה קיימת בקרנות פנסיה במקרה של מצב בריאותי לא תקין של העמית והיא מחושבתגם לעמית חדש בקרן, לעמית שחידש את התשלומים לקרן הפנסיה לאחר הפסקה העולה על 3חודשים, ובמקרה של הגדלת התשלומים, על-פי תקנון הקרן.

 

תקופת המתנה

 

החל מיום קרות האירוע ועד תום תקופת ההמתנה המבוטח אינו זכאי לפיצוי ביטוחי.

 

תקרת הכנסה מזכה

 

ההכנסה המרבית בגינה המחוקק מעניק הטבות מס למי שמפקיד סכומים בקופות גמל - לשכיר זה 87,600 ₪ לשנה ולעצמאי זה 122,400 ₪ לשנה

 

תקרת קצבה מזכה

 

הקצבה המרבית בגינה מגיע פטור ממס בשיעור של 35% למי שהגיע לגיל פרישה או למי שפרש מעבודתו מחמת נכות צמיתה של 75% לפחות, כיום - 7,020 ₪ לחודש.

 

חזור למעלה