מדריך למעסיק ולעוזב

 מבוא.

1. הודעת העזיבה (מעסיק).

2. דיווח יתרות פיצויים בקופות (דוידוף).

3. הוצאת טופס 161(מעסיק).

4. מילוי טופס 161א (עובד).

5.קבלת אישורי פקיד שומה.

6. הנחיות מיסוי כספי הפיצויים בתוכניות הפנסיוניות ופדיון.

סיום עבודה - הסבר לעוזב.

מושגי יסוד.

 

  מבוא.

 

זכאותו של עובד לכספי פיצויים, בעת ניתוק יחסי עובד מעביד, נקבעת על פי חוק פיצויי פיטורין, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, או חוזה עבודה.

 

במידה והעובד זכאי לפיצויי פיטורין, ניתוק קשר עובד מעביד מחייב דיווח למס הכנסה לגבי צבירת כספי הפיצויים ואופן תשלומם.

 

המחוקק הטיל את מלוא האחריות לדיווח על המעסיק.

 

התקנות קובעות באלו מקרים על העובד לפנות לפקיד השומה לביצוע התחשבנות המס.

 

בתהליך מעורבים בין 3 ל - 5 גורמים שונים:

  

נתאר את סדר הפעולות הנכון ואת לוח הזמנים לביצוע

         

מעסיק 

עובד 

מס הכנסה 

קופת גמל 

דוידוף 

כדי לעמוד בדרישות החוק, להקל על העובד במימוש זכויותיו למנוע ממנו נזק כספי .

____________________________________________________________________________

 

עזיבת עבודה - סדר הפעולות ולוח הזמנים.  1. הודעת העזיבה (מעסיק)

 

 

 

 

 

 

 

 

-  הודעה לדוידוף מייד עם ההודעה לעובד.

 

- ההודעה נשלחת על טופס יעודי.

 

 במועד העזיבה יש להעביר לדוידוף מכתב שחרור לקופות.

 

 

חזור למעלה


 

  2. דיווח יתרות פיצויים בקופות (דוידוף)

 

  

 

 

 

 

 

 דוידוף ידווחו למעסיק את צבירת הפיצויים בקופות הפנסיוניות ויצוין חודש השכר האחרון הכלול ביתרות. היתרות יכללו את כל הפרטים הנחוצים למילוי טופס 161 ו- 161א'.


 חזור למעלה

 

 

  3. הוצאת טופס 161(מעסיק)

 

 

 

 

 

 

 

   

שני מצבים:

א. העובד פונה לפקיד שומה.

 

הוצאת טופס 161 לעובד עם עותק לדוידוף ביום עזיבת העבודה או סמוך לו.

 

המעסיק יציין ב"צבירה נוספת" תשלומים שטרם נקלטו בקופות.המעסיק לא ימלא את סעיף יא' בטופס 161.

 

 ב. המעסיק קובע את הפטור.

 

המעסיק ממלא 161, כולל סעיף יא', על סמך 161א' של העובד. המעסיק נותן לעובד את הטופס והעתק לדוידוף

 

במידה ונדרשת תמיכה במילוי 161א' העובד יפנה לדוידוף עם טיוטת 161.

 


אופן חישוב זכאות לפיצויים.

 

1. במקרה של זכאות לפיצויים כמוגדר בחוק, העובד זכאי לשכר ברוטו על כל שנת עבודה או חלק יחסי של השנה.


2. במקרה של זכאות לפיצויים כמוגדר בחוק, כאשר קיים סעיף 14:

  
  א. כאשר סעיף 14 חל על מלוא השכר, בגין כל תקופת ההעסקה, אין צורך בהשלמת פיצויים מעבר לצבירה הקיימת בקופות.

 

    ב. כאשר סעיף 14 חל על שכר חלקי (שכר מבוטח),,יש להשלים לעובד סכום בגובה של השכר הלא מבוטח האחרון כפול תקופת העבודה.

 

    ג. כאשר סעיף 14 חל ממועד שאינו תחילת ההעסקה, יש להשלים לעובד סכום בגובה שכר אחרון כפול תקופת העבודה עבור התקופה הקודמת להחלת סעיף 14.

 

    ד. בפנסית חובה, חל סעיף 14 אוטומטית על הסכום ששולם . יש להשלים לעובד:

 

      1) משכורת ברוטו כפול התקופה טרם ההפקדות השוטפות.


      2) משכורת ברוטו כפול תקופת העבודה, עבור אחוזי ההפרשה לפיצויים שלא שולמו בשוטף.

 

 
חזור למעלה


טופס161

 

דיווח למס הכנסה, על סך התקבולים המגיעים לעובד, בגין פיצויי פיטורין, מכל המקורות.

 

טופס 161 מפרט את גובה הפיצויים הצבורים בקופות הפנסיוניות במועד העזיבה וכן תשלומים נוספים שישולמו לעובד ע"י המעסיק.

 

חישוב תקרת הפיצויים הפטורים, עבור כל שנת עבודה. סכום הפטור יחושב עפ"י תקופת העבודה.

 

החל מ- 11/2006 העובד צריך לפנות לפקיד שומה, באיזור מגוריו, לצורך קבלת הנחיות לגבי צבירות הפיצויים שלו.

  

מקרים בהם המעסיק רשאי לבצע את חישוב המס ובכך לפטור את העובד מפנייה לפקיד שומה:

 

1. במקרה של צבירה כוללת נמוכה מהפטור,

2. כאשר הצבירה גבוהה מהפטור בקופה אחת והעובד מעונין לשלם מס 3. כאשר הצבירה גבוהה מהפטור בקופה אחת בלבד ובנוסף קיימת השלמת המעסיק

 

כל שאר המקרים חייבים פניה למס הכנסה

 

כאשר העובד מחוייב להגיע לפקיד השומה, המעסיק לא חייב למלא את סעיף יא'. פקיד

 

 
חזור למעלה

 

  4. מילוי טופס 161א (עובד)

  

 

 

 

 

 

 

 • העובד חייב למלא טופס 161א. טופס זה מפרט את הנחיות העובד בנוגע לפיצויים. במקרים בהם המעסיק מחשב את גובה הפיצויים הפטורים והמס, עליו לקבל קודם את הטופס הזה מהעובד.

 

 •  העובד יכול לקבל עזרה במילוי הטופס מדוידוף, בפנייה לשירות לקוחות בטלפון 03-5688500 או במייל lakohot@davidoff.co.il.

 

 •  אופן מילוי 161א (הסבר לסעיפים המחוייבים והשכיחים)

 

דף ראשון :

 

סעיף א. פרטים אישיים.

 

סעיף ב. אישור על כך שלא התקבלו הפרשות סוציאליות משני מעסיקים בו זמנית.

 

סעיף ג. פירוט היוון קיצבאות (רלוונטי במקרים מועטים בלבד)

 

דף שני:

 

סעיף ד.1. פירוט הקופות הפטורות וציון סכומים פטורים או חייבים שהעובד בוחר לשלם מס עליהם.

 כאשר ממוסה, גובה המס הוא עפ"י המס השולי.

 כאשר קיימות יותר משתי קופות לדיווח, ניתן להוסף דף.

 סעיף ד.5. 1. פירוט הקופות עליהן מבוקש לבצע רצף זכויות. כאשר לא מושכים פיצויים כלל ודוחים את התחשבנות המס לתום תקופת ההעסקה הבאה. מחייב מציאת מעסיק בתוך שנה וייעוץ לגבי הכדאיות.

 

סעיף ד.5. 2. פירוט הקופות עליהן מבוקש לבצע רצף קיצבה . דחייה של התחשבנות המס וקבלת כספי הפיצויים כהון או קצבה בגיל פרישה.

 

 הבחירות השכיחות הינן ד.1 ושילוב של ד.1 + ד.2. 5

  

שומה יקבע את הפטור על פי הנחיות העובד כמפורט בטופס 161א.


חזור למעלה
  5.קבלת אישורי פקיד שומה.

 

  

 

 

 

 

 

  

העובד יפנה לפקיד שומה בעצמו, או ע"י נציג מטעמו, או באמצעות הדואר.

 

העובד יצטייד בטופס 161, טופס 161א', מלאים וחתומים, ו - 3 תלושי שכר אחרונים.

 

פקיד שומה יוציא הנחיות פטור / מיסוי לתכניות הפנסיוניות על סמך בקשתו של העובד (161א') וימסור לעובד.


 חזור למעלה

 

 


  6. הנחיות מיסוי כספי הפיצויים בתוכניות הפנסיוניות ופדיון.

 

 

 

 

 

 

בכל מקרה המעסיק יעביר טופס 161 לדוידוף ולעובד.

 

 העובד יעביר לדוידוף, את הנחיות פקיד השומה, בליווי צילום תעודת זהות כולל ספח , צילום המחאה אישית מבוטלת (לצורך אימות פרטי החשבון), בקשת פדיון חתומה.

 

  

 

 

 

 

 

  

דוידוף יטפלו בביצוע הנחיות העובד מול הקופות הפנסיוניות. הפדיון מתבצע תוך כ-30 ימי עבודה לאחר קבלת הטפסים הנדרשים אצל הקופה המשלמת.

 

 

  חזור למעלה

 

 

סיום עבודה - הסבר לעוזב

 

 

כספי הפיצויים המגיעים לך בעת עזיבת העבודה חייבים במס הכנסה.

 

כדי לזכות בפטור או להקטין את חבות המס עליך למלא טופס 161 א'.

 

גם אם אין בכוונתך למשוך את הפיצויים כעת, עצם העזיבה הינו אירוע מס המחייב טיפול מול רשויות מס הכנסה.

 

טופס 161 א' מנחה את המעסיק, מס הכנסה, קופת הגמל המשלמת לגבי החלטתך בנוגע לכספי הפיצויים שלזכותך.

 

רשויות המס הטילו עליך את החובה למלא את הטופס.

 

 

 

סוגי הנחיות לעניין טיפול בכספי הפיצויים:

 

1. הסכומים המגיעים לך נמוכים מתקרת הפטור, ( תקרת פטור עפ"י הוראות מס הכנסה או שכר ברוטו לכל שנת עבודה, הנמוך מביניהם) ואתה מבקש לפטור את כל הפיצויים הצבורים ולהשאירם בקופה או לפדות: (במידה ואינך עובד אצל מעסיק נוסף ואינך מקבל קצבאות אחרות, מגיע פטור מלא ממס על הצבירות האלו)


    א. החזר את טופס 161 א' למעסיק .


    ב. במידה ואתה מעונין בפדיון, החזר עותק של טופס 161 , בליווי בקשה לפדיון, מכתב שחרור, צילום תעודת זהות וצילום צ'ק מבוטל לדוידוף

 

לאחר 30 ימי עבודה מיום העברת הבקשה לקופה המשלמת יתקבל הפדיון.

 

 

2. הסכומים המגיעים לך גבוהים מתקרת הפטור ואתה פודה את כל הפיצויים הצבורים, תוך תשלום מס על החלק החייב:

    א.  במידה והמעסיק לא ציין בסעיף י"א של טופס 161 את שיעור המס, גש לפקיד שומה עם טופס 161 ו161א כדי לקבל אישור לגבי שיעור המס שיש לנכות מהסכום החייב. 


    ב. החזר הוראות פקיד שומה בליווי טופס בקשה לפדיון, מכתב שחרור, צילום תעודת זהות וצילום צ'ק מבוטל לדוידוף

לאחר 30 ימי עבודה העברת הבקשה לקופת הגמל יתקבל הפדיון.

 

 

3.הסכומים המגיעים לך גבוהים מתקרת הפטור ואתה פודה פיצויים פטורים בלבד:

    א. סמן בטופס 161 א' את סעיף ד1 וסעיף 5 ובתוכו את 5.2 והשלם את פרטי הקופות במקומות המיועדים. 


    ב. פנה לפקיד שומה באזור מגוריך עם טופס 161 ו- 161א' וקבל ממנו מכתב לקופות המשלמות.


    ג. העבר לדוידוף עותק של אישורי פקיד שומה בליווי מכתב בקשה לפדיון, צילום תעודת זהות וצילום צ'ק מבוטל.

 

לאחר 30 ימי עבודה העברת הבקשה לקופות המשלמות, יתקבל הפדיון.

 

 

4. הסכומים המגיעים לך גבוהים מתקרת הפטור, והנך דוחה את התחשבנות המס על מלוא סכום הפיצויים:

    א. סמן בטופס 161 א' את סעיף 5 ו- 5.1 והשלם את פרטי הקופות במקומות המיועדים. העתקת פרטי הקופות מטופס 161 מהמעסיק.

    ב. החזר את טופס 161 א' למעסיק.

    ג. פנה נציבות מס הכנסה בירושלים (בדואר) עם טופס 161 ו- 161א' וקבל ממנו אישורים לרצף זכויות לקופות המשלמות.

    ד. העבר לדוידוף הנחיות פקיד השומה לרצף זכויות.

 

צוות דוידוף לרשותך, במתן יעוץ אישי, בטלפון: 03-5688500 או במייל: sherut@davidoff.co.il  

בכל מקרה שמגיעים לך סכומים הגבוהים מתקרת הפטור, אנו ממליצים לפנות אלינו, כאו בדוידוף, לקבלת יעוץ.

 

פער זמנים גדול בין מילוי טופס 161 ע"י המעסיק ופנייתך לפקיד שומה, עלול לגרום להנחיות פקיד שומה לקופות המשלמות שאינן נתנות ליישום. המשמעות, פגיעה בך העובד.

 

פנייה לפקיד שומה ומסירת ההנחיות לדוידוף, במועד סמוך ככל האפשר לעזיבת העבודה, חשובה לתהליך תקין. סטייה עלולה לגרום לצורך בפנייה חוזרת לפקיד שומה ואף להפסד כספי.

 חזור למעלה

 

   מושגי יסוד.

 

 • טופס 161 : טופס דווח צבירות פיצויים למס הכנסה, באחריות המעסיק .

 • טופס 161א: טופס דווח צבירות הפיצויים והנחיות העובד לטיפול בכספי הפיצויים.

 • פיצויי פיטורין : מענק פרישה. הסכום העומד לזכותו של עובד שפוטר או שהתפטר בנסיבות מזכות.

 • רצף קיצבה : דחיית תשלום המס, על פיצויים שנצברו במסגרת פוליסת קיצבה או קרן פנסיה וקבלתם כפנסיה.

 • רצף זכויות: דחיית התחשבנות מס על כל הפיצויים עד לעזיבה מהמעסיק הבא.

 • פריסה : אפשרות לפרוס את המס, מתאים בעיקר לאדם היוצא לפנסיה.

 • תקרת פטור: סכום פיצויים שניתן למשיכה ללא תשלום מס הכנסה, לכל שנת עבודה. תקרת הפטור לפי הנחיות מס הכנסה או השכר הברוטו, הנמוך מביניהם.

 • סעיף 14: נספח לחוזה העבודה האישי, או חלק מהסכם קיבוצי, הקובע שתשלומי המעסיק המלאים והשוטפים, לקופות הפנסיוניות, מחליפים את חבותו של המעסיק בהשלמת פיצויים ועומדים לזכות העובד עם סיום העבודה.

 • שיפוי: בקשת המעסיק, להשיב לו את כספי הפיצויים, הצבורים בקופות הפנסיוניות של העובד.

 • ריסק זמני: תשלום עבור כיסוי ביטוח בפוליסות ובקרנות הפנסיה, למשך שנה, ללא חיסכון, כדי לאפשר המשכיות של כיסויי הביטוח.

 • פיצויים חייבים: כספי פיצויים, המגיעים לעובד, מעל תקרת הפטור, אשר חייבים במס הכנסה בעת קבלתם.

 • תגמולים: צבירה בקופות לטובת הפנסיה. משוחרר לעובד בעת העזיבה. הסכום ניתן למימוש בעת הגעה לגיל הפנסיה.

 • צבירה הונית: סכום הניתן למשיכה כסכום חד פעמי. צבירה כזו קיימת עד 12/07 בלבד.

 • פוליסת קיצבה/קרן פנסיה: חיסכון לצורך קבלת פנסיה עתידית

 

 חזור למעלה