אובדן כושר עבודה

 

ביטוח ריסק

 

ביטוח אנשי מפתח

 

אובדן כושר עבודה

 

ביטוח לאובדן כושר עבודה נועד להגנה ושמירה על המבוטח והמשפחה למקרה שבו הפך המבוטח לבלתי כשיר לעבודה אם כתוצאה ממחלה או תאונה. במקרה זה חברת הביטוח תשלם למבוטח פיצויים חודשיים, כפי שנקבעו מראש מתום תקופת ההמתנה בת 3 חודשים או אם נקבע אחרת .

 הפיצוי המרבי עומד על 75% מגובה המשכורת ומשולם כל עוד המבוטח מצוי במצב רפואי כמפורט.חשוב לדעת שבביטוח זה קיימים מספר רבדים אשר כפופים להגדרת אובדן כושר עבודה במקרים בהם לא יכול המבוטח לעסוק בכל עבודה שהיא או אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו או אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בעיסוק שבו עסק ב - 5 השנים האחרונות.

בכל פוליסה של ביטוח אובדן כושר עבודה ישנו נספח נוסף המתייחס למצב של נכות, אשר מעניק תשלום נוסף במקרה של נכות מלאה או חלקית.בקרות מקרה אובדן כושר עבודה מקבל המבוטח "שחרור" (פטור) מתשלום פרמיית הפוליסה וחברת הביטוח משלמת במקומו את הפרמיה לפוליסה בין אם היא פוליסה עם חיסכון לביטוח מנהלים / הסדר פנסיוני או ביטוחי פרטי בהם קיים כיסוי זה .גובה הפיצוי נקבע על-ידי גובה המשכרות או ממשלח היד ונחשב "הכנסה מיגיעה אישית"את התגמול החודשי יקבל המבוטח, עד אשר יקרו הדברים הבאים:

1.החלמת המבוטח או חזרה לעבודה .

 2.מות המבוטח.

3.תום תקופת הביטוח.

 

 

ביטוח ריסק

 

מקור המילה ריסק הינו ביטוח לסיכון בלבד . ביטוח זה נועדלמקרה פטירת המבוטח בתוך תקופה נתונה, במידה ונפטר המבוטח בטרם הגיעו לגיל סיום התקופה הנתונה יהיו זכאים מוטביו לסכום חד פעמי מחברת הביטוח בהתאם לקביעת המבוטח בהצטרפותו לביטוח. פרמיית הפוליסה בביטוח זה משתנה מדי שנה או חמש שנים בהתאם לגיל המבוטח. ביטוח למקרה מוות בלבד (ריסק), מסתיים בהגעת הפוליסה לתום תקופה . ניתן לערוך ביטוח זה בפוליסה עצמאית ו/או להוסיפה לפוליסת חיסכון

 

ביטוח אנשי מפתח

 

אין חולקים על כך שהנכס העיקרי בכל עסק הינו ההון האנושי שלו. פטירתו של עובד מרכזי או נכותו, עלולים להסב נזקים כספיים עצומים ואף לסכן את עצם קיומו.ההתפתחות העצומה בשנים האחרונות של חברות עתיקות ידע שבהן עיקר ההשקעה נעשית בהון האנושי, העמיקה את ההכרה כי פגיעה בו עלולה לגרום לנזק הכבד בהרבה מנזקי רכוש. הביטוח הועד להגן על החברה מפני מצב בו תופסק עבודתי של העובד כתוצאה ממות או נכות תעסוקתית.

 בשונה מביטוח חיים או מנהלים בו המבוטח הוא העובד והמוטבים הם שאריו, הרי שבביטוח אנשי מפתח המבוטח הוא העובד אך בעל הפוליסה והמוטב בה הינה החברה - כך שבמקרה מוות או נכות העובד, החברה תקבל את כספי הביטוח.

 

הביטוח נועד לפצות את החברה בגין נזקים כספיים שייגרמו לה עקב אובדנו של איש המפתח מחמת מוות או נכות. בקביעת סכום הביטוח שבו יבוטח איש המפתח, יש לבדוק מספר גורמים שאיפיינו את מהות הנזק שיגרם ויאמדו את גובהו:

 

האם ייגרם הפסד רווחים וכמה?

 האם העובד מועסק בפעילות מיוחדת כגון מוצר שעלול להיפסק עם אובדנו?

 האם קיים סיכון ממשי כי החברה תאבד לקוחות?

 האם יפגעו באופן ישיר מקורות האשראי?

 האם הושקעו כספים על -ידי משקיעים כמו קרנות הון סיכון - מה הנזק שיגרם לאותם משקיעים?

 מהם המשאבים (זמן או כסף) אשר ידרשו להכשיר או למצוא מחליף, אם בכלל?

ראשית יש לקבוע אם החברה מעוניינת בביטוח למקרי מוות בלב (מחמת מחלה או תאונה) או לכיסוי מורחב הכולל גם נכות מקצועית תמידית (שכן אובדן איש המפתח עלול להיגרם גם כתוצאה מנכות). שנית, עצם חתימתו של איש המפתח כמועמד לביטוח על-גבי טופס ההצעה ומילוי הצהרת הבריאות או טופס הבדיקה הרפואית, מעידים על הסכמתו להיות מבוטח למען החברה ואין צורך בהסכם מיוחד.

 

על-פי הוראות מקצועיות של מס הכנסה (שיצאו בעקבות הלכה שנקבעה על-ידיי בית המשפט העליון) הפרמיה בביטוח אנשי מפתח תוכר כהוצאה לצורך מס הכנסה באם הביטוח משקף את הנזק הכספי האמיתי שייגרם לחברה עם אובדנו של איש המפתח (מבחינת "שמירה על הקיים"). ובתנאי כמובן שהמעסיק הנו המוטב הבלעדי בפוליסה. למרות הנאמר לעיל, הפרמיה הנ"ל לא תוכר כהוצאה אם איש המפתח המבוטח הינו גם בעל שליטה וזאת על פי סעיף 32 (10) לפקודת מס הכנסה.הסעיף קובע כי פרמיות ששילמה החברה לטובת עצמה על ידי ביטוח בעל שליטה מוגד כאדם המחזיק, במישרין או בעקיפין. לבדו אן עם קרובו באחד מאלה:

1. 10% לפחות מהון מניות או מכוח ההצבעה (או בזכות להחזיק).

2.בזכות לקבל 10% מהרווחים.

3.בזכות למנות מנהל.

 

אומנם במקרים רבים איש המפתח הוא גם בעל השליטה ולאור האמור לעיל לא תוכר תשלום הפרמיה כהוצאה, אולם בהתייחס לקבלת תגמולי הביטו העתידיים והאפשרות להציל את מלוא ההשקעה, אין ספק כי עריכת ביטוח אנשי מפתח הינה חיונית במיוחד בחברות הנמצאות בשלב המחקר והפיתוח במהלכם טרם נרשמו רווחים.