ביטוח מנהלים

 

קרן פנסיה

 

קרן השתלמות

 

 

בנטוח מנהלים

 

ביטוח מנהלים הנו ביטוח פנסיוני אופציונאלי, המיועד למנהלים ועובדים שכירים. בביטוח קיים אלמנט חסכון לפנסיה וכן ביטוח חיים למקרה מוות . הביטוח עשוי לכלול כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה.

 

 

מטרת הביטוחים הפנסיונים היא לדאוג לפרנסתו של העובד ומשפחתו בתקופות ובמצבים שבהם העובד אינו מתפרנס למחייתו. מצבים אלה הם:

 

1. פרישה של העובד לפנסיה.

2. מקרה מוות.

3. אובדן כושר עבודה.

 

פרישת העובד לפנסיה הנה אירוע, שסבירות התרחשותו גבוהה ולשם כך יש לחסוך כדי לשמור על רמת החיים שהורגל אליה. תשלום לביטוח המנהלים עשוי לפתור בעיה זו.

 

טוב לדעת כי עם הגעה לגיל פנסיה ניתן לקבל את הכספים הצבורים בפוליסה בשני אופנים, בהתאם לשני המסלולים הבאים (ניתן לבחור בשני המסלולים לרבות שילוב של שניהם):

 

1. מסלול קצבה: מסלול המבטיח תשלום חודשי קבוע לכל החיים.

2. מסלול קצבה לא משלמת: מסלול בו יתקבל הסכום הצבור בפוליסה בסכום חד פעמי (לעת עתה פטור ממס).

 

הביטוח הפנסיוני כולל שני מרכיבים עיקריים: חסכון + ביטוח (ריסק). החיסכון נצבר לזכות העובד וצובר תשואה, בעוד שמרכיב הביטוח משמש את העובד בעת הצורך. ככל שמרכיב החיסכון גבוה יותר כך המרכיב הביטוחי נמוך יותר.

 

 

טוב לדעת כי ביטוח מנהלים הינו התחיבות חוזית של מבטח כלפי המבוטח. מכאן נובע כי בביטוח מנהלים לקצבה מקדם הפנסיה של העובד מעוגן חוזית ובמקרה של עליה בתוחלת החיים מקדמי הקצבה יישארו כפי שהיו ביום ההצטרפות לביטוח.

 

 

 

הפרשה לביטוח מנהלים:

 

8.33% על חשבון המעסיק לקופת פיצויים.

 

5% על חשבון המעסיק לקופת תגמולים.

 

עד 2.5% על חשבון המעסיק לכיסוי אובדן כושר עבודה.

 

5% על חשבון העובד לקופת תגמולים .

 

 

8.33% המופרשים על ידי המעסיק על חשבון פיצויי פיטורין מהווים צבירה של משכורת אחת בשנה לזכותו של העובד במקרה פיטורין. את כספי הפיצויים ניתן לפדות עם סיום העבודה במקום העבודה.

 

 

5% תגמולי מעסיק + 5% תגמולי עובד לא ניתן למשוך עם סיום העבודה במידה והכספים מיועדים לקצבה. במידה והכספים מיועדים לקופה הונית ניתן למושכם רק בתנאים מגבילים כגון: מובטל חצי שנה , עצמאי חצי שנה וכו'.

 

טוב לדעת כי ניתן להגדיל את ההפרשה לתגמולים לסך של עד 7.5% תגמולים ע"ח מעסיק (לרבות העלות לאי כושר), ו 7% לתגמולים ע"ח של העובד.

 

 

קרן פנסיה

 

קרן הפנסיה הינה תוכנית אשר יעודה הוא להקנות זכויות פנסיה לעמית החבר בה.הקרן היינה מעין תוכנית "מובנת" והיא מטפלת בשלושה נושאים :

 

1. פנסיית נכות (אובדן כושר עבודה).

2. פנסיית שארים (ביטוח חיים).

3. פנסיית זקנה (קצבה).

 

קרן פנסיה הינה תקנון אשר באמצעותו מעוגנות זכויות העמיתים. מנהלי הקרן רשאים לשנות את תקנון הקרן מעת לעת, כל שינוי מצריך את אישור אגף ההון במשרד האוצר.כל התשלומים המשולמים מקרן הפנסיה הינם תשלומים חודשיים, לרבות מקרה מות. תשלומים אלו עלולים להיות חייבים במס.יש להבדיל בין שני סוגי קרנות פנסיה: קרן שנערכה עד שנת 1995, ולעומתם הקרנות החדשות שנערכו החל ממרץ 1995.

 

 

קרן פנסיה שנערכה עד לשנת 1995

הינה קרן סגורה למצטרפים חדשים, ונבנתה במתכונת הבאה: 6% הפרשה לפיצויים, 7.5% הפרשה לתגמולים על חשבון המעסיק ו 7% הפרשה לתגמולים על חשבון העובד.בקרן זו נהוג להפריש לקופת הפיצויים השלמה נוספת בגובה של 2.33% מהשכר.זכויותיו של העמית נקבעו על פי הוותק שלו אצל כלל המעסיקים. גיל הפרישה לגבר הינו 67 ולאישה 64. ניתן לפרוש מוקדם יותר אולם הדבר יגרור קיטון בזכויות הפנסיה של העמית. קרנות אלו נסגרו עקב בעיות חמורות של איזון אקטוארי.

 

קרן פנסיה חדשה

מהות מטרת קרן הפנסיה החדשה נותרה ללא שינוי והיא מבטחת את אותם פרמטרים כפי שמבטחת הקרן הישנה. קרנות הפנסיה החדשות דומות זו לזו וכולן מבטיחות פנסיה לנכות שארים וזקנה. כספי העמיתים מושקעים על-פי החלוקה הבאה: 30% מהכספים באגרות חוב של המדינה הנושאות תשואה מובטחת ו70% מהכספים המושקעים בשוק ההון.

 

 

 

מונחים הקשורים להבנת קרנות הפנסיה:

 

שכר להפרשה סוציאלית

בקרן פנסיה חדשה קיימת מגבלה הנובעת מעצם העובדה שהמדינה מקצה איגרות חוב בעלות תשואה מובטחת לקרן. השכר המקסימאלי להפרשה הינו פעמיים שכר ממוצע במשק.

 

דמי ניהול

דמי ניהול מנוכים מהכספים המשולמים לקופה באופן שוטף בגובה של 6% מהתשלום השוטף ו 0.5% מהכספים הצבורים בקופה.

 

ריסק

עלות הריסק בקרן פנסיה הינה בשיעור של כ 5% (אי כושר + מות).

 

כיסוי ביטוחי

בקרן פנסיה הכיסוי הביטוחי הנו בסיסי ואחיד, לא ניתן לשפר את מהות הכיסוי באמצעות תשלום נוסף ו/או הסכם מיוחד לקבוצה, כמו כן מקזז הביטוח תאונות עבודה, טרור ומילואים.

 

רצף מבטחיםבקרן פנסיה חדשה ניתן להעביר כספים בין הקרנות דבר המאפשר לעובד לשנות קרן במידה והוא אינו שבע רצון מתנאיה ו/או מביצועיה בשוק ההון. חיתום רפואיבקרן הפנסיה יכולים לקבל ביטוח גם אנשים שאינם בריאים, לאחר תקופת ביטוח של 5 שנים הם הופכים למבוטחים מן המניין.

 

התאמה לצרכים ביטוחיים בקרן הפנסיה ניתן לערוך שינוי במבנה הקופה ולהתאימה לתנאים הסוציאליים של העובד. ישנה גמישות מסוימת בהתאמה אך היא מוגבלת.

 

זיכוי מס לעובד עובד יקבל זיכוי של 35% מההפרשה לקרן הפנסיה עד תקרת הכנסה מזכה הנמוך מביניהם.

 

תכנון מס לא ניתן לקבל סכומים חד פעמים פטורים ממס (כפי שקיים בקופה הונית). כמו כן לא ניתן להפקיד סכומים חד פעמיים בקופה, כך שבסיום עבודה עלולה להיווצר בעיה לגבי כספי פיצויים חייבים במס.

 

 

קרן השתלמות

 

קרן השתלמות הינה תוכנית חסכון הנחסכת במשותףעל-ידיהמעסיק והעובד, תוך ניצול הטבות המס המקסימאליות.הצטרפות לקרן ההשתלמות היא הטבה גדולה בתנאי ההעסקה. במתכונת זו החברה בה אתם עובדים מפרישה לקרן ההשתלמות שלכם עד 7.5% משכרכם, כאשר חלק העובד לא עולה על 2.5% מהשכר. יחס ההפקדות עובד-מעביד הינו 3:1.ההפקדות של המעסיק מהוות תוספת פטורה ממס לשכר עד לגובה תקרת ההכנסה הנקבעת על ידי רשויות המס. התקרה החודשית עומדת כיום על 15,712ש"ח והיא מתעדכנת מעת לעת.

 

לאחר שלוש שנות חיסכון בלבד, ניתן יהיה להשתמש בכספים שהצטברו בקרן למטרות השתלמות, ולאחר שש שנים, ניתן לעשות שימוש בכספים שהצטברו לכל מטרה.במקרים בהם חל שינוי בסטטוס החיסכון, כגון החלפת מקום עבודה, או שינוי סטטוס משכיר לעצמאי או מעצמאי לשכיר -לא קיימת פגיעה בזכויות הוותק בקרן ההשתלמות. זכויות הוותק שנצברו בקרן הקודמת תשמרנה במלואן בקרן החדשה, גם אם לא העברתם את הכספים שהצטברו. כלומר, הקרן הותיקה ביותר שלכם (שלא בוצעו בה משיכות) היא זו אשר קובעת את זכויות הוותק בשאר הקרנות.

 

בתום שלוש שנות חיסכון רצופות ניתן למשוך כספים לצורך השתלמות. בתום 6 שנות חיסכון, ניתן למשוך כספים לכל מטרה. עובד שלא השתמש בחסכונותיו, יוכל להפקיד הפקדות נוספות לחשבון זה, זאת כאשר הוותק המקורי נשמר וחשבונו עומד חופשי ונזיל לרשותו בכל עת.

 

עובד שפרש לגמלאות (65 גבר, 60 אישה) רשאי למשוך את היתרה שנצברה לזכותו כבר מתום שלוש שנות חברות בקרן- לכל מטרה וללא תשלום מס. ההפקדות שיועברו לאחר משיכת כספים, ייצברו ותק מחודש

 

.במקרה של עובד המשך כספים מהקרן שלא בהתאם לתנאים שצוינו לעיל, יחויב העובד במס על חלק המעביד ועל הרווחים שצבר עד ליום המשיכה, בשיעור של 50%.