המוצרים שלנו

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח למקרה בו המבוטח איבד את כושרו לעבוד, עקב תאונה או מחלה. הביטוח מעניק תשלום חודשי של עד 75% מהשכר החודשי ולאחר תקופת המתנה הקבועה בפוליסה ( בדרך כלל 3 חודשים ) . ניתן לרכוש את הביטוח כביטוח עצמאי או כתוספת על הביטוח בחיסכון הפנסיוני. אבדן כושר עבודה יכול להיות זמני או קבוע, בהתאם למצב הרפואי.

 

מלבד הפוליסה הבסיסית, שבה הכיסוי לאובדן כושר עבודה הינו עפ"י ההגדרה המקובלת הנ"ל, קיימת האפשרות לרכוש כיסויים נוספים כגון:

  • הגדרת עיסוק ספציפי – מזכה את המבוטח בתגמולים אם הוא אינו יכול לעסוק בעיסוקו האחרון טרום  קרות מקרה הביטוח, גם אם מצבו הבריאותי מאפשר לו לעסוק בעיסוקים סבירים אחרים
  • הרחבה לנכות חלקית – תשלום פיצוי חודשי למבוטח שאיבד את כושר עבודתו באופן חלקי בשיעור העולה על 25% לפחות ועד לשיעור של 74% לכל היותר. (בפוליסות החדשות האחידות התוכנית הבסיסית  כבר כוללת הרחבה לנכות חלקית)
  • פרנצ'יזה – בביטוח אובדן כושר עבודה קיימת תקופת המתנה, לרוב של שלושה חודשים עד לקבלת התשלום. ניתן לרכוש פרנצ'יזה המעניקה תשלום גם בעבור החודשים הראשונים של תקופת אובדן כושר העבודה, אך היא אינה מבטלת את תקופת ההמתנה
  • ביטול קיזוז מגורם ממשלתי – בהתקיים התנאים המקנים למבוטח זכות לקבלת פיצוי חודשי לפי הפוליסה, על אף האמור בסעיף "קיזוז" בתנאים הכלליים של הפוליסה, המבוטח יהיה זכאי לסכום הפיצוי החודשי המלא על פי תנאי הפוליסה, גם אם הוא מקבל פיצוי חודשי מגורם ממשלתי בגין אותו מקרה ביטוח