המוצרים שלנו

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון חדש שהושק בסוף שנת 2016 המאפשר לכל אדם לחסוך עד ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים בכל חשבונותיו בקופת גמל זו (צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1.7.2016).
את כספי קופת הגמל להשקעה יהיה ניתן למשוך בכל שלב כסכום הוני / חד פעמי בכפוף לניכוי מס רווח הון כדין או החל מגיל 60 כקצבה חודשית פטורה ממס.

 

יתרונות קופת גמל להשקעה:

 

חסכון בעלויות- בקופת גמל להשקעה משולמים דמי ניהול בלבד ואין צורך בתשלום עמלת דמי משמרת ועמלות נלוות אחרות. הוצאות ניהול ההשקעות אשר נגבות מהקופה נמוכות משמעותית ביחס לאלטרנטיבות הקיימות.

 

הטבות מס- ניתן לעבור בין מסלולי השקעה ללא אירוע מס', כאשר למעשה תשלום המס יידחה למועד משיכת הכספים2, אלא ככל שנמשכו כקצבה כאמור.

 

השקעה מניבה- הכסף מושקע, בין היתר, בשוק ההון, במתכונת דומה לחסכונות הפנסיוניים ולקרנות ההשתלמות, כך שעשוי להיות פוטנציאל לתשואה עודפת לאורך זמן.

 

קצבה פטורה ממס- המתמידים, אשר ישמרו על הכסף בקופה עד גיל 60 לפחות, יוכלו להעביר את הכספים  לקופה משלמת לקצבה ולקבל פנסיה חודשית פטורה ממס, כך בעקיפין כל הרווחים שנצברו יהיו פטורים ממס.

 

 

 

האמור הינו בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין כפי שיחולו מעת לעת