המוצרים שלנו

קופת גמל הינו מכשיר חסכון פנסיוני לטווח ארוך המתאים גם לשכיר וגם לעצמאי שמטרתו לצבור כספים לגיל הפרישה. במסגרת חיסכון זה המצטרפים (אשר נקראים עמיתים) עשויים ליהנות מהטבות מס ומפטור ממס רווחי הון (בכפוף להוראות הדין).
התכנית כוללת חיסכון בלבד, ללא כל כיסוי ביטוחי למקרה מוות ואובדן כושר עבודה. ההצטרפות לביטוחים אלו נעשית לרוב בנפרד.
בעקבות תיקון 3 לחוק הגמל1, כספים שנצברו עד לסוף שנת 2007 ניתנים למשיכה גם כסכום חד פעמי ובהתאם לתקנות המשיכה והחל מיום 1.1.2008 כל הכספים המופקדים לקופה מיועדים למשיכה2 בגיל הפרישה בדרך של קצבה או היוון קצבה (סכום חד פעמי) למי שזכאי לכך על פי הוראות הדין.

 

1חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005 ("חוק הגמל")
2תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), תשכ"ד – 1994 ("תקנות המשיכה")