המוצרים שלנו

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה 1:

בשנת 2012 בוצע תיקון בפקודת מס הכנסה הנקרא תיקון 190, במסגרת תיקון זה, נקבע בין היתר, כי כספים המופקדים לקופת גמל לאחר 1.1.2012 בסכום העולה על התקרה השנתית המוטבת המזכה בהטבת מס בהפקדה על פי סעיפים 45 א או 47 לפקודה, מוגדרים כ"קצבה מוכרת" וניתנים למשיכה בסכום חד פעמי בניכוי מס רווחי הון בשיעור של 15% (על הרווח הנומינלי), וזאת בתנאי שבמועד המשיכה גילו של החוסך עולה על 60 והוא זכאי לקצבה בסכום העולה על "סכום הקצבה המזערי" כספים אלו ניתנים למשיכה גם כקצבה הפטורה ממס וזאת החל מגיל 60.

יתרונות הפקדה באמצעות תיקון 190:

יתרונות מיסוי- משיכת החיסכון האמור לעיל כקצבה- הקצבה תהיה פטורה ממס לחלוטין.
משיכת החיסכון האמור כסכום חד פעמי- ינוכה מס בשיעור 15% על הרווח הנומינלי (בניגוד למס בשיעור 25%)

1חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת השעה) התשע"ב 2012 ותיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה 2005 – תיקון מספר 8
האמור לעיל הינו בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין כפי שיחולו מעת לעת