עולם התעסוקה המודרני מורכב ועתיר שינויים כגון: שינוי תפקיד, העלאת שכר, יציאה לחופשת לידה, יציאה לחופשה ללא תשלום, רילוקיישן ועוד. במקרים אלו כדאי לשקול לבחון את התיק הפנסיוני הקיים.
דוידוף ניהול הסדרים פנסיונים תלווה ותפרוס את האפשרויות העומדות בפניך לתקופה הקרובה.

 

 

עדכון שכר – מזל טוב! קיבלתם העלאה בשכר. לרוב, עדכון העלאת השכר בביטוח הפנסיוני שלכם מתבצע בהתאם לגובה הפרמיה שהועברה על ידי מעסיקך באותו חודש וכפועל יוצא ההפקדות לחיסכון הפנסיוני שלך עולות בהתאם.

 

 

למה כדאי לשים לב ?
1. יש לבחון את חלוקת ההפקדות בתיק הפנסיוני הקיים
2. כדאי לבדוק  כי הכיסויים הביטוחים התעדכנו לפי השכר החדש ואם יש צורך בהליך חיתום רפואי לצורך העדכון כאמור.
3. כדאי לוודא  שהשכר החדש לא עבר את תקרות ההפקדה בקופות השונות, לחלופין, לשקול הקמתן של תכנית חלופית לקליטת  הגידול בהפקדה.

 

 

לידה – לידת תינוק הינה דבר נפלא עמה מגיע שינוי גדול בחיים. לידת תינוק עשויה להוביל גם לשינוי בהיערכות הפנסיונית.
עובד/ת בחופשת לידה שעבד/ה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון ובכפוף להוראות הדין, זכאי/ת להמשך תשלום לחיסכון הפנסיוני על-ידי המעסיק.
הזכאות חלה רק בחלק מתקופת חופשת הלידה שבו זכאי/ת העובד/ת לדמי לידה על פי חוק הביטוח הלאומי.
המעסיק ינכה מראש את החלק של העובד/ת בהפרשות עבור החודשיים הראשונים של חופשת הלידה, מתוך השכר האחרון שלפני היציאה לחופשת לידה, וישלם בעצמו את החלק של העובד/ת עבור יתרת חופשת הלידה (כיום 15 שבועות זאת אלא ככל שוויתרה היולדת על השבוע הנוסף בהתאם להוראות הדין)

 

 

חופשה ללא תשלום (חל"ת) – עובד יכול לצאת לחופשה ללא תשלום רק בהסכמת המעסיק ולהפסיק את עבודתו לתקופה מוגבלת המוגדרת כחל"ת. האפשרות לצאת לחופשה ללא תשלום אינה זכות המעוגנת בחוק כלשהו, למעט במקרים מסוימים (כגון בחוק עבודת נשים המאפשר נטילת חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה).

• תקופת חופשה ללא תשלום אינה מובאת בחשבון, בדרך כלל, לשם קביעת זכויות התלויות בוותק (כגון: דמי הבראה, ימי מחלה, או חופשה שנתית)
• על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד בחודשיים הראשונים לחופשה
• המעסיק אינו מחויב להפריש כספים לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות במהלך החופשה, אלא אם כן הוסכם אחרת בחוזה העבודה או בהסכם קיבוצי
• עובד זכאי לחזור ולעבוד באותם התנאים שהיו כאשר עזב, אך לא בהכרח לאותה המשרה בדיוק

 

רילוקיישן-
הכלכלה הישראלית מרובת שלוחות בינלאומיות. חלק מהחברות הגדולות ביותר בשוק העבודה הישראלי הינן חברות בינלאומיות ומטבע הדברים יש מעבר של  כח אדם  בין הסניפים הפזורים בעולם. הרילוקיישן יכולה לבוא לידי ביטוי בשני אופנים: העתקה מקצועית למדינה אחרת במסגרת החברה והעתקה במסגרת פרטית. ניתן לצאת לרילוקשיין בתנאי עזיבת עבודה ממעסיק או במסגרת חל"ת.
• רילוקיישן בתנאי סיום יחסי עובד מעביד – מומלץ לשקול להסדיר את נושא המיסוי לגבי הפיצויים  מהמעסיק בארץ ולדאוג לשימור התוכניות הפנסיוניות באופן פרטי
• רילוקיישן בתנאי חל"ת – הסדרת המשכיות התוכניות הפנסיונית באופן פרטי לתקופת השהות בחו"ל

 

 

חובות המעסיק:
צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, אשר נכנס לתוקף ביום 1.1.2008 מטיל חובה על כל המעסיקים במשק לערוך ביטוח פנסיוני מקיף לכל עובד שאין לו הסדר פנסיוני בכלל או הסדר פנסיוני שהנו מטיב ביחס להסדר הפנסיוני שעל פי הצו. בהתאם להוראות צו ההרחבה על המעסיק לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני הנקובות באחוזים משכרו של העובד, בהתאם לכללים שנקבעו בצו. ישנם מקרים של היעדרות מהעבודה מסיבות מוצדקות ושכיחות, וחלה חובה על המעסיק בכל הנוגע להמשך ההפרשות לקרן הפנסיה של העובד.
להלן 6 מקרים נפוצים בהם צריך להמשיך ולהפריש לך כספים לפנסיה גם במהלך התקופות בהן העובד איננו עובד בפועל 1:
1. חופשת לידה
2. שמירת הריון
3. חופשה שנתית
4. חופשת מחלה
5. מילואים

 

 

מדוע חשוב להסדיר  לשמור על רציפות הזכויות הפנסיוניות?
1. התוכניות הפנסיוניות עשויות לכלול מרכיבים ביטוחיים למקרה של אובדן כושר עבודה ולמקרה פטירה, כאשר במידה ותופסקנה ההפקדות השוטפות לביטוח הפנסיוני, יתבטלו הכיסויים הביטוחיים האמורים.
2. במידה ותרצו להחזיר הכיסויים לתוקף ייתכן ותידרשו לעבור הליך חיתומי אשר אינו מבטיח שתתקבלו  לכיסוי בתנאים הקודמים, לדוג' באם חל שינוי במצב הבריאותי. בנוסף, ייתכן ויהיה עליכם לעמוד בתקופת אכשרה ו/או בתקופת המתנה.
3. בחלק מהתוכניות הפנסיוניות במידה ויש הפסקת תשלומים לתקופה מסויימת לא ניתן לשוב ולהפקיד לתוכניות אלו ובכך ניתן לאבד את התנאים לפרישה שיש בתוכניות אלו שאינם שייתכן ואינם קיימים עוד.

 

 

 

בכפוף להוראות הדין והוראות תקנון הקופה/הקרן או תנאי הפוליסה